PL DE EN
   

z pasji do pracy z tekstem i ilustracją


dowiedz się więcej
Direction

O firmie


Artepagina office

Mój warsztat pracy

Firma Artepagina to pracownia DTP istnie­ją­ca od 2018 roku, ale pro­jek­to­wa­niem i skła­dem pub­li­kac­ji zaj­mu­je­my się od 2000 roku. Inte­re­su­je nas przede wszys­tkim skład i pro­jek­to­wa­nie książek.
      Po­dej­mu­je­my się tak­że two­rze­nia ka­ta­lo­gów, ulo­tek, czy in­nych dru­ków drob­nych. Nasze us­ługi kie­ru­je­my przede wszys­tkim do wydaw­nictw, in­sty­tu­tów nauko­wych bądź firm. Z pas­ją pod­cho­dzi­my do pra­cy z do­ku­men­ta­mi bar­dzo ob­szer­ny­mi i skom­pli­ko­wa­ny­mi, na­sy­co­ny­mi dużą iloś­cią przy­pi­sów, ta­bel, ilus­trac­ji, wzo­rów ma­te­ma­tycz­nych itp.

Oferta


Skład publikacji


 1. Projekty układu publikacji (layout),
 2. Skład i przygotowanie do druku,
 3. Skład i zapis publikacji elek­tro­nicz­nych (e‑book),
 4. Edycja wzorów matematycznych, fizycznych.

Obróbka grafiki


 1. Profesjonalna obróbka na potrzeby dru­ku gra­fik ras­tro­wych (zdjęć) – ko­rek­cja ko­lo­ru, jas­noś­ci, od­szu­mia­nie, wy­os­trza­nie, ko­rek­cja per­spek­ty­wy, po­wię­ksza­nie ilus­tra­cji za­cho­wu­jąc os­tre, nie­roz­my­te kra­wę­dzie obiek­tów, retusz,
 2. Edycja grafik wektorowych,
 3. Tworzenie grafik na podstawie wzoru, opisu,
 4. Tworzenie grafik artystycznych, np. na pod­sta­wie zdję­cia, ilus­tra­cji.

Praca z tekstem


 1. Redakcja językowa i korekta,
 2. Zaawansowana korekta typograficzna i mikro­typo­gra­fi­czna,
 3. Skład tekstu zgodny z normami składu da­ne­go języka,
 4. Skład tekstu w alfabetach: łacińskim, cyrylicy,
 5. Skład tekstu nasyconego hebraizmami, zna­ka­mi chiń­ski­mi, japońskimi.

Projekty zgodne z normą PDF/X-1a

Portfolio


A sense of Form: the art of David Bromberg

Strona z A sense of Form: the art of David Bomberg dla wydawnictwa Tako.

Kusama Yayoi czyli obsesja kropek

Strona z Kusama Yayoi czyli obsesja kropek dla wydawnictwa Tako.

Miniatura matematyczna 2

Strona z Miniatura matematyczna 2 dla wydawnictwa Aksjomat.

Tablice matematyczne

Strona z Tablice matematyczne dla wydawnictwa Aksjomat.

Edgar Norwerth 1884–1950

Strona z Edgar Norwerth 1884–1950 dla wydawnictwa Tako.

Art in Jewish society

Strona z Art in Jewish society dla wydawnictwa Tako.

Leksykon-pedagogiki

Strona z Leksykon pedagogiki dla wydawnictwa Żak.

Leksykon-diagnostyki

Strona z Leksykon diagnostyki dla wydawnictwa Żak.

Kindergeld…

Strona z Kindergeld… dla Moniki Bickert i wydawnictwa Aksjomat.

Современная мечеть…

Strona z Современная мечеть… dla wydawnictwa Tako.

Mała Liga Zadaniowa

Strona z Mała Liga Zadaniowa dla wydawnictwa Aksjomat.

Miniatura_57

Strona z Miniatura matematyczna 57 dla wydawnictwa Aksjomat.

Kangur Matematyczny Suplement 2017

Strona z Kangur Matematyczny Suplement 2017 dla wydawnictwa Aksjomat.

Vademecum z języka polskiego

Strona z Vademecum z języka polskiego dla wydawnictwa Aksjomat.

Gingerbread

Strona z Gingerbread dla wydawnictwa Emporium.

Przewodnik Toruń Spacerkiem

Strona z mini przewodnika Toruń Spacerkiem dla wydawnictwa Emporium.

Sztuka i tworczość

Okładka książki Sztuka i tworczość dla wydawnictwa Żak.

Opresja w szkole

Okładka książki Opresja w szkole dla wydawnictwa Żak.

Stymulowanie rozwoju…

Okładka książki Stymulowanie rozwoju… dla wydawnictwa Żak.

Schematy…

Okładka książki Schematy i atrybucje… dla wydawnictwa Żak.

KontaktArtepagina Wojciech Prusakiewicz
ul. Kraszewskiego 19 m 4, 87-100 Toruń
NIP PL: 5221054416
e-mail: info@artepagina.com
telefon: +48 667 278 871